STATUT TOWARZYSTWA ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ

Tekst jednolity Statutu zawiera zmiany w §5, §6 i §28 uchwalone na Walnym Zgromadzeniu TRZB w dniu 22.05.2013 r. Zmiany zostały zarejestrowane Postanowieniem z dnia 16.10.2013 r. Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej jest dobrowolnym, samorządowym stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej jest miasto Brzeg, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na zasadach określonych w ustawie „ Prawo o stowarzyszeniach”.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

CELE I FORMY DZIAŁANIA
§5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a) poprawa materialnego bytu mieszkańców poprzez rozwój społeczno-gospodarczy ziemi brzeskiej,
b) budowa samorządności i udział członków stowarzyszenia w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
c) realizacja zasad uczciwości i otwartości w życiu publicznym,
d) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczność Ziemi Brzeskiej,
e) przyczynianie się do pełniejszego wykorzystania wartości kulturowych i bytowych Ziemi Brzeskiej,
f) ochrona pomników przeszłości, świadectw udziału w dziejach narodu i zachodzących w nim przemian społecznych,
g) pobudzanie lokalnych inicjatyw w tym ekologicznych,
h) działalność popularyzacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony naturalnego środowiska,
i) działalność popularyzacyjna i edukacyjna w zakresie zdrowia mieszkańców,
j) prowadzenie działalności charytatywnej,
k) popieranie przedsiębiorczości,
l) prowadzenie działalności popularyzacyjno-edukacyjnej, w tym oświaty, kultury, sportu i rekreacji,
ł) promowanie rozwoju gospodarczego Ziemi Brzeskiej, w tym aktywnych form walki z bezrobociem,
m) działania na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego,
n) podnoszenie świadomości potrzeb proekologicznych wśród mieszkańców powiatu brzeskiego,
o) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
p) wspieranie działalności statutowej muzeów,
q) popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski wśród dzieci i młodzieży,
r) prowadzenie prac konserwatorskich i eksploracja zabytków  zgodnie z przepisami szczególnymi,
s) organizacja imprez plenerowych zgodnych z profilami działań stowarzyszenia,
t) prowadzenie szkoleń dot. konserwacji i eksplorowania zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
u) współpraca z instytucjami kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

§6

Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie dążyć będzie zachowując obowiązujące przepisy prawa a także poprzez:

a) uczestnictwo w pracach statutowych organów samorządu terytorialnego i innych ciał przedstawicielskich na zasadach określonych w ich statutach bądź regulaminach,
b) udział w wyborach samorządowych,
c) formułowanie programów i wniosków dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działanie na rzecz ich realizacji,
d) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego,
e) zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym ziemi brzeskiej,
f) informowanie mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków przekazu o szansach i zagrożeniach dla rozwoju Ziemi Brzeskiej,
g) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych,
h) badanie możliwości rozwoju Ziemi Brzeskiej jako terenu wypoczynkowo-turystycznego,
i) poszukiwanie niewykorzystanych sił wytwórczych regionu Ziemi Brzeskiej w celu wzbogacenia gospodarczego,
j) poszukiwanie świadectw dawnej kultury dziejowej, zbieranie materiałów dot. przemian społecznych głównie o dostępne dziś jeszcze wspomnienia świadków zdarzeń, względnie przekazy tradycji ustnych,
k) publikacje o treści informacyjno-propagandowej,
l)  szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie,
ł)  kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań mieszkańców,
m) wpływanie na doskonalenie praw dot. ochrony i wykorzystania środowiska oraz zasobów naturalnych,
n)  działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków w środowisku,
o) współpraca w pracach archeologicznych i dokumentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p) organizowanie imprez masowych mających na celu pozyskiwanie środków na działalność statutową,
q) współpraca ze służbami konserwatorskimi i archeologicznymi,
r) organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań tematycznych z kołami zainteresowań. 

CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

§8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie była karana za przestępstwa,
c) złożyła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i uznała Statut,
d) uzyskała akceptację Zarządu Stowarzyszenia i rekomendację co najmniej trzech członków.

§9

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, która bierze udział w działalności Stowarzyszenia poprzez przedstawiciela.

§10

Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni.

§11

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia:

 1. mają prawo i obowiązek brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. mogą korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia na warunkach przewidzianych Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka z obowiązku uiszczania składki członkowskiej za dany rok.

§13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje poprzez skreślenie z listy członków w przypadku:

a) zgłoszenia poprzez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
b) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
c) utraty zdolności do czynności prawnych,
d) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, chyba że przed upływem tego okresu członek usprawiedliwi zwłokę,
e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn z niskich pobudek.

§14

Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§15

Od uchwały o ustaniu członkostwa służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA
§16

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

 1. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.
 2. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej bieżącej działalności.

§17

Funkcję kontrolną w Stowarzyszeniu pełni Komisja Rewizyjna wybierana spośród członków zwyczajnych,

§18

 1. Członek Stowarzyszenia nie może być wybrany jednocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Przewodniczącego Zarządu wybiera się w pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

§19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§21

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu.
 4. Wybór członków Zarządu i uzupełnienie składu w tym samym trybie.
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej i uzupełnienie składu w tym samym trybie.
 6. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
 7. Określenie składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
 8. Ustalenie programu działania Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach indywidualnych.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątku Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego likwidacji.

§22

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na rok, a ponadto na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych lub Komisji Rewizyjnej w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu mającym podjąć uchwałę o uchwaleniu absolutorium Zarządowi należy zamieścić informację o miejscu wyłożenia odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
  a) sprawozdania finansowego,
  b) sprawozdania z działalności Zarządu,
  c) sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  d) projektów uchwał,
  e) protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

§23

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba członków obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/3 części członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku niedojścia do skutku wymaganej liczby obecnych członków, w drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na ilość członków obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów.
 4. Uchwała o zmianie Statutu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów.
 5. W wyborach i w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko członkowie zwyczajni.

§24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. Przy obliczaniu większości głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane za lub przeciw uchwale.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 §25

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§26

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i kieruje całą jego działalnością,

§27

W skład Zarządu wchodzi 9-15 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie do 3 Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

§28

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. ustalanie szczegółowych planów działalności Stowarzyszenia,
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem,
 3. uchwalanie budżetów Stowarzyszenia,
 4. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków oraz o ustaniu bądź przywróceniu członkostwa,
 6. podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji,
 7. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 8. powoływanie zespołów zainteresowań lub sekcji realizujących cele statutowe stowarzyszenia.

§29 

Pisemne oświadczenia woli Zarządu wymagają – dla swej ważności podpisu dwóch członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§30

Przewodniczący kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§31

Z upoważnienia Przewodniczącego Stowarzyszenie reprezentować może również inna osoba będąca członkiem Stowarzyszenia.

§32

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołują posiedzenie Zarządu nie rzadziej niż na kwartał.

§33

Zakres uprawnień Przewodniczącego określa Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji i określa tryb działania.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie nie rzadziej niż raz do roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§36

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  a) wpisowego,
  b) składek członkowskich,
  c) dotacji, darowizn i zapisu
  d) wpływów z działalności statutowej i innych źródeł,
  e) ofiarności publicznych spadków.
 2. Pisemne zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu.
 3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określają odrębne regulaminy.
 4. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać i przyjmować na własność lub w użytkowanie mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.
 5. Dokumenty związane z funduszami i majątkiem Stowarzyszenia podpisują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§37

 1. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia i likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

PRZEPISY KOŃCOWE

§38

W sprawach nieuregulowanych Statutem decyzję podejmuje Zarząd lub Walne Zgromadzenie.