Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej powstało w 1998 roku. Zebranie założycieli stowarzyszenia odbyło się w dniu 5 czerwca 1998 r.  a listę założycieli tworzą następujące osoby (według kolejności alfabetycznej): Teofila BOJKOWSKA, Kazimierz CHRUSZCZEWSKI, Jan HAWRYLÓW, Bolesław KAPELA, Ryszard KENDZIA, Eugeniusz KOŃCZYŁO, Czesław KORZYDŁO, Józef KOSTRZEWA, Zdzisław LUBERA, Bernard OESTREICHER, Jan PIKOR, Andrzej POSYNIAK, Marek SIDOR, Henryk SZOSTEK, Marek STARCZYK, Walerian TWARDZIK, Ryszard WIRGA, Jan WRÓBLEWSKI, Henryk WUJEK.

W dniu 23 czerwca 1998 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Opolu wpisano do rejestru stowarzyszeń Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej z siedzibą w Brzegu przy ul. Sukiennice 2  i równocześnie zarejestrowano statut Stowarzyszenia. Cele działania powstałego Stowarzyszenia zostały sprecyzowane w statucie a najważniejsze z nich to: poprawa materialnego bytu mieszkańców, budowa samorządności poprzez udział członków Stowarzyszenia w wyborach i innych ważnych wydarzeniach miasta, realizacja zasad uczciwości i otwartości w życiu publicznym a także integracja mieszkańców miasta i gmin regionu brzeskiego.

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu członków TRZB w dniu 26 czerwca 1998 r. wybrano władze statutowe, tj. zarząd składający się z sześciu osób a także  trzyosobową  komisję rewizyjną.

W skład pierwszego Zarządu weszli: Marek Sidor (przewodniczący), Eugeniusz Kończyło (z-ca przewodniczącego), Henryk Szostek (sekretarz), Marek Starczyk – skarbnik oraz członkowie zarządu – Roman Barabach i Jan Hawrylów.

Do skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybrano: Barbarę Winiarską (przewodnicząca), Waleriana Twardzika (zastępca przewodn.) i Jana Wojnara – jako członka komisji.

W 1998 r. odbyły się wybory samorządowe, w których po raz pierwszy wzięli udział kandydaci spod znaku Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. W wyniku tych wyborów w składzie Rady Miejskiej Brzegu znalazło się 4 radnych TRZB: Jan Hawrylów, Marek Sidor, Ryszard Wirga i Henryk Wujek, natomiast w Radzie Powiatu Brzeskiego zasiadło 3 radnych TRZB: Roman Barabach, Marek Bratkowski i Marek Starczyk.

W każdych kolejnych wyborach samorządowych – od 1998 do 2010 roku – Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej wystawiało listy swoich kandydatów i w efekcie tych wyborów Stowarzyszenie  uzyskiwało mandaty radnych zarówno w mieście, jak i w powiecie.

W naszej działalności publicznej nie ograniczamy się wyłącznie do udziału w wyborach samorządowych i późniejszej pracy w samorządzie miejskim i powiatowym. Staramy się aktywnie uczestniczyć w różnych obszarach życia lokalnej społeczności. TRZB systematycznie współpracuje ze środowiskiem, wspierając działania podejmowane na rzecz dzieci przez inne organizacje, szkoły oraz osoby fizyczne:

  • udzielaliśmy pomocy finansowej na organizowanie wypoczynku letniego,
  • przekazywaliśmy pieniądze na zakup podręczników szkolnych,
  • wspieraliśmy zakupy sprzętu rehabilitacyjnego,
  • wspieraliśmy rzeczowo i finansowo działania promujące zdrowy sty życia, w szczególności sport rekreacyjny.

Wieloletnią tradycją cieszą się bale charytatywne organizowane w okresie karnawału przez Zarząd TRZB. Atmosfera balów rozsławiła naszą imprezę w środowisku a uzyskane dochody przekazujemy najczęściej na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej a także na inne szczytne cele.

Organizujemy spotkania, chętnie dzielimy się z innymi naszą wiedzą i umiejętnościami, wyrażamy opinie i zajmujemy stanowiska w wielu sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.

Ważniejsze wydarzenia:

1998 – Utworzenie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej;

2003 – Zorganizowaliśmy I Forum Unijne: z naszej inicjatywy w ratuszu w Brzegu odbyło się spotkanie z mieszkańcami przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

2004 – Zorganizowaliśmy II Forum Unijne; na debatę publiczną z mieszkańcami Brzegu zaprosiliśmy kandydatów w pierwszych w Polsce wyborach do Parlamentu Europejskiego;  wśród zaproszonych gości byli m.in.: Lidia Geringer de Oedenberg (wybrana do Europarlamentu), Józef Pinior (wybrany do Europarlamentu), senator Bogusław Litwiniec, poseł Józef J. Pilarczyk;

2008 – Obchodziliśmy jubileusz 10-lecia Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej;

2009 – Zorganizowaliśmy III Forum Unijne; przed kolejnymi wyborami do Europarlamentu zaprosiliśmy do Brzegu kandydatów z różnych ugrupowań politycznych; podczas debaty w ratuszu prezentowali się: posłanka Danuta Jazłowiecka (wybrana do Europarlamentu), poseł Sławomir Kłosowski, Jacek Protasiewicz (wybrany do Europarlamentu), Andrzej Mazur.

2011 – Nowa inicjatywa – TRZB współwydawcą książki!  W ramach upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Polakach na Kresach Wschodnich II RP przyłączyliśmy się do wydania kolejnej książki T. Bednarczuka „Kresy. Czas zagłady i wygnania”. Uczestniczyliśmy następnie w II Brzeskich Dniach Kultury Kresowej, gdzie w uroczystych okolicznościach miała miejsce prezentacja dzieła a także wręczanie książek dyrektorom szkól i nauczycielom historii.