Głównym tematem zebrania było przygotowanie Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej. W roku bieżącym będzie to zebranie

sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd postanowił, że Walne Zgromadzenie TRZB

odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 17:00 w klubie SAWA przy ul.

Chocimskiej w Brzegu. Na posiedzeniu ustalono i przyjęto porządek Walnego

Zgromadzenia. Ponadto zaktualizowano listę członków stowarzyszenia a także

omówiono propozycje kierunków działania na najbliższe lata.

Z. Bagiński