ROZWÓJ I SPOŁECZNA  AKTYWNOŚĆ

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej, jako stowarzyszenie ludzi posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie predysponujące ich do ukierunkowania życia społeczno – gospodarczego naszego Regionu, przedstawia program wyborczy, którego realizacja przez radnych samorządów wszystkich szczebli oraz naszych członków i sympatyków zajmujących decyzyjne stanowiska w mieście i powiecie, da gwarancję większych efektów, nowej jakości i skuteczności działania, dla dobra naszej społeczności.

Założeniem naszego programu jest harmonijny i zrównoważony rozwój naszego Regionu we wszystkich dziedzinach życia społeczno – gospodarczego, równocześnie jednak traktowanie priorytetowo wybranych dziedzin, uznanych za najważniejsze dla jakości życia naszej brzeskiej społeczności.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsekwentna realizacja kierunków działania TRZB na lata 2017 – 2021  a w szczególności:

– utrzymanie praktyki corocznych spotkań członków i sympatyków TRZB oraz mieszkańców z władzami miasta i powiatu przed tworzeniem budżetu,

– podjąć zdecydowane działania w celu utworzenia w Brzegu, za przykładem innych miast, budżetu obywatelskiego,

– kontynuować tradycję typowania wyróżniających się obywateli naszej społeczności do nagrody Złotych Kotwic

– wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję regionu i jego historycznego dorobku w szczególności sekcji historyczno – eksploracyjnej przy TRZB oraz Fundacji Pamięci Historycznej Ziemi Brzeskiej (publikacje, wystawy, spotkania, wycieczki),

– utworzenie grup sympatyków lub Filii TRZB w gminach powiatu brzeskiego, szczególnie w Grodkowie i w Lewinie Brzeskim,

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INFRASTRUKTURA

– stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów m. in. poprzez system preferencji i ulg w podatkach i opłatach lokalnych,

– intensyfikacja starań dla pozyskania inwestorów w celu zagospodarowania obiektów tzw. Zielonki oraz innych terenów inwestycyjnych, w tym zabytkowych obiektów w mieście.

– przygotowanie dalszych terenów pod budownictwo jednorodzinne jako wyzwalające największe kapitały prywatne, w szczególności w rejonie ulic Oławska – Wrocławska, Zielona i Małujowicka,

– udział w programie „mieszkanie +” oraz aktywizacja Brzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz budowy nowych budynków komunalnych,

– rewitalizacja budynków mieszkalnych zwłaszcza w śródmieściu i poprawa ich stanu technicznego,

– kontynuacja prac w celu poprawy standardu i rozwoju sieci komunikacyjnej oraz tworzenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych i ścieżek rowerowych. Utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dworca PKS,

– objęcie przebudową kolizyjnych skrzyżowań w mieście: Chocimska – Włościańska – Poprzeczna, Kamienna – Powstańców Śl. i Jana Pawła II – Piastowska,

– systematyczne starania o powiększenie miejsc parkingowych, w tym uporządkowanie sprawy parkowania samochodów ciężarowych,

– podjęcie inicjatywy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji autobusowej w mieście,

– intensyfikacja działań na rzecz budowy nowej przeprawy mostowej,

– wszechstronna współpraca z przedsiębiorstwami za pośrednictwem brzeskiej Filii Opolskiej Izby Gospodarczej,

– rozszerzenie kontaktów z międzynarodowymi przedsiębiorcami i rolnikami. Utrzymywanie stałych kontaktów, wymiana doświadczeń i szkoleń z przedstawicielami małych i średnich firm z miast partnerskich: Goslar, Eckenferde, Kusel i Beroun,

– wspieranie tworzenia małych firm oraz samozatrudnienia celem ułatwienia startu gospodarczego osobom młodym oraz powracającym z emigracji zarobkowej,

– powołanie w Brzegu inkubatora przedsiębiorczości oferującego kompleksowy pakiet usług ułatwiających start nowym przedsiębiorcom, co oznaczać będzie, że w Brzegu jako jednym z ostatnich miast woj. opolskiego wypełniona będzie luka w tym zakresie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

– TRZB kierować się będzie zasadą, że ochrona środowiska jest jednym z największych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

– zdecydowanie przeciwdziałać będziemy degradacji części terenów zielonych a wszechstronnie popierać ochronę przyrody przez jej dalszą pielęgnację i konserwację chroniąc w szczególności pozostałości egzotycznych okazów flory,

– powołanie ogrodnika miejskiego dla terenów zielonych. Walka ze smogiem,

– kontynuowanie prac na obszarze zbiornika przy ul. Korfantego celem utworzenia tam strefy aktywności wielopokoleniowej (kompleks basenowo-rekreacyjny),

– mobilizować mieszkańców miasta oraz firmy i instytucje do prawidłowej gospodarki odpadami,

OŚWIATA, KULTURA

– TRZB aktywnie włączy się w realizację zadań, które stawia reforma systemu edukacji,

– zdecydowanie będziemy wspierać działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz inicjować organizowanie półkolonii w okresie wakacyjnym,

–  będziemy podejmować działania dla przywrócenia pełnej opieki medycznej w placówkach oświatowych, w tym stomatologicznej,

– po oddaniu do użytku zmodernizowanego amfiteatru i BCK będziemy dążyć do zwiększenia różnorodności oferty kulturalnej adresowanej  do szerszego kręgu odbiorców,

OCHRONA ZDROWIA

– systematyczne monitorowanie, analiza i ocena stanu służby zdrowia pod kątem funkcjonowania oddziałów szpitalnych, doboru kadry medycznej i poziomu świadczonych usług,

– konsekwentne rozszerzanie zakresu opieki medycznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci specjalnej troski o nowe formy profilaktyki, leczenia i rehabilitacji,

– podjęcie działań w celu uruchomienia na terenie powiatu programów profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie i leczenie chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. Współpraca w tym zakresie z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia,

– kontynuacja działań charytatywnych w szczególności przez organizowanie, wspólnie z PCK, bali charytatywnych. Pomoc rzeczowa dla wybranych wielodzietnych rodzin z okazji Świąt. Współpraca z organizacjami społecznymi ( PCK, TPD) w zakresie współfinansowania kolonii i półkolonii.

Przedstawiony Program jest otwarty na wszelkie nowe propozycje, pomysły i inicjatywy. Jest programem realnym, wiarygodnym i możliwym do zrealizowania we współpracy z siłami politycznymi, społecznymi oraz ludźmi dobrej woli Ziemi Brzeskiej.